Zespół Szkół Specjalnych w Oławie

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 100331
 • Do końca roku: 103 dni
 • Do wakacji: 275 dni
Jesteś tutaj:
 1. Start

                                      

 

 

 

Program „Za Życiem” to kompleksowe wsparcie dla rodzin, obejmujące swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i wsparcie ich rodzin. Ma na celu podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałe w okresie prenatalnym lub
w czasie porodu.

Jednym z priorytetów Programu „Za Życiem” jest utworzenie w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka ośrodków koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczych. Ich celem działania jest przede wszystkim zapewnienie dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa  (służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty) rodzinom z dziećmi, u których wykryto wady rozwojowe oraz rodzinom dzieci z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia,
u których występują wybrane schorzenia wg ICD – 10. Ośrodki koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńcze proponują m.in. konsultacje lekarzy różnych specjalności oraz usługi: fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedy i innych terapeutów.

 

W imieniu Powiatu Oławskiego Program „Za Życiem” realizuje Zespół Szkół Specjalnych
w Oławie, ul. Iwaszkiewicza 9A, 55 – 200 Oława.

 

Więcej informacji dotyczących Rządowego Programu „Za Życiem” można znaleźć pod wybranymi adresami:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1712

http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/informator-za-zyciem-2/

 

W imieniu Powiatu Oławskiego Zespół Szkół Specjalnych w Oławie jako Powiatowy Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy w ramach realizacji Programu „Za Życiem” oferuje formy wsparcia dla Uczestników Programu:

- udzielanie rodzicom Uczestników specjalistycznych informacji dotyczących problemów rozwojowych dziecka,

- wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy,

- wskazywanie i organizowanie potrzebnych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej i specjalistycznej pomocy (tj. fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i innych),

- koordynację korzystania z usług specjalistycznych na terenie Powiatu, monitorowanie działań związanych z pomocą dzieciom i ich rodzinom,

- prowadzenie akcji informacyjnych.

 

  Zespół Szkół Specjalnych w Oławie zapewnia:

- konsultacje lekarskie (specjalista rehabilitacji medycznej),

- konsultacje specjalistów (wg wskazań lekarskich): fizjoterapeuty, logopedy, psychologa, pedagoga,

- sesje EEG Biofeedback,

- sesje dogoterapeutycze.

 

 • Specjalista rehabilitacji medycznej – zapoznaje się z dokumentacją medyczną pacjenta, skompletowaną wraz z niezbędnymi badaniami, przeprowadza badanie kwalifikujące pacjenta do rehabilitacji lub innych form pomocy. Może zlecić dodatkowe badania i konsultacje.
 •  
 • Fizjoterapeuta – specjalista, zajmujący się pacjentem, który za pomocą różnych środków oraz metod specjalistycznych prowadzi proces fizjoterapeutyczny, mający na celu usprawnienie pacjenta, przywrócenie sprawności, zgodnie z zaleceniami lekarza.
 •  
 • Logopeda – specjalista zajmujący się m.in. diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń mowy na różnym tle, pomaga poprawić czynności mowy, ułatwia znaleźć alternatywne metody komunikowania się.
 •  
 • Psycholog – specjalista udzielający świadczeń psychologicznych polegających m.in. na diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu oraz udzielaniu pomocy psychologicznej a także zajmujący się poradnictwem.
 •  
 • Pedagog – specjalista współpracujący z rodzicami, pracownikami niepedagogicznymi, nauczycielami na rzecz i w interesie dziecka. Wpiera, prowadzi mediacje, pomaga przyjrzeć się trudnościom i możliwościom.
 •  
 • Dogoterapeuta – specjalista w terapii wykorzystującej obecność psa. Dogoterapia to forma wspierania leczenia i rehabilitacji z udziałem wyszkolonych psów. Wykorzystywana w pracy z osobami z różnymi schorzeniami np. autyzm, Zespół Downa, Mózgowe Porażenie Dziecięce, upośledzenie umysłowe, zaburzenia słuchu, mowy i inne.
 •  
 • EEG Biofeedback - to metoda terapii, która za pomocą techniki sprzężenia zwrotnego, umożliwia obserwowanie aktualnych procesów fizjologicznych organizmu, koncentruje się na czynności bioelektrycznej mózgu.

 

W imieniu Powiatu Oławskiego Zespół Szkół Specjalnych w Oławie jako Powiatowy Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy ogłasza nabór do Programu "Za życiem" (pomocne informacje w dokumencie Oferta ZSS Oława).

 

ZAPYTANIA OFERTOWE

 

NA REALIZACJĘ ŚWIADCZENIA USŁUG

 

 

W ramach realizacji Rządowego Programu „Za Życiem” obejmującego kompleksowe wsparcie rodzin, Zespół Szkół Specjalnych w Oławie w imieniu Powiatu Oławskiego został wyznaczony jako Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy w zakresie udzielania wsparcia rodzinom z dziećmi, od chwili wykrycia niepełnosprawności dziecka lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole.

 

 

W związku z realizacją Programu, ze szczególnym uwzględnieniem Wczesnego Wspomagania Rozwoju, Zespół Szkół Specjalnych w Oławie zaprasza do zapoznania się i składania ofert na świadczenie usług:

 

- konsultacji lekarskich,

 

- Fizjoterapeuty,

 

- Logopedy,

 

- Psychologa,

 

- Pedagoga,

 

- Dogoterapeuty,

 

- Terapeuty Biofeedback.

 

Zapraszamy po szczegóły naboru  i zapytań ofertowych  na realizację zadań z programu do zakładki Program "Za Życiem".

  

 

 

       Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki w partnerstwie z Powiatem Oławskim pn. „Nowoczesna edukacja”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Osi 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne.Projekt jest współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego,Zasięg terytorialny Projektu – województwo dolnośląskie, powiat oławski, gmina Oława.Okres realizacji projektu: od 01.09.2017 r. do 30.06.2019 r.

1. CEL PROJEKTU:

Wzrost u uczniów Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Oławie (24M), Gimnazjum Specjalnego nr 3 w Oławie (24M), Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Oławie (24M), Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 3 w Oławie (24M), Szkoły Podstawowej nr 1 w Oławie (19K/39M) i Gimnazjum nr 1 w Oławie (7K/12M) poziomu  kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez realizację zajęć dodatkowych, indywidualizację pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, doradztwo edukacyjno – zawodowe, doskonalenie umiejętności, kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych 40 nauczycieli (26K) oraz wyposażenie szkoły w niezbędne pomoce multimedialne i dydaktyczne w terminie 1.09.2017  - 30.06.2019 r.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

- wiek i miejsce zamieszkania: uczniowie Szkół Podstawowych w klasach  I- VII i uczniowie Gimnazjum w klasach II – III w wieku 13 – 18 lat, w roku szkolnym 2017/2018. Uczniowie i nauczyciele to osoby fizyczne mieszkające i/lub pracujące i/lub uczące się na terenie woj. dolnośląskiego w rozumieniu KC.

 

1. Kryteria formalne dla uczniów (kryteria obligatoryjne):

- status ucznia klasy II i III Gimnazjum z ZSS w Oławie;

- status ucznia klasy I – VII Szkoły Podstawowej z ZSS w Oławie

- uczeń w konsultacji z rodzicem/opiekunem wyraża dobrowolną chęć uczestnictwa w projekcie

 1. 1.     Dodatkowe kryteria dla uczniów:

a) do zajęć z doradztwa edukacyjno – zawodowego: uczeń gimnazjum i uczeń klas VII i VIII szkoły podstawowej:

- uczeń kończący proces kształcenia – 1 pkt (na podstawie dokumentacji szkolnej)

- uczeń, który został wskazany przez nauczyciela po dokonanej diagnozie wstępnej – 1 pkt

- uczeń ze średnią ocen co najwyżej 3,2 – 1 pkt (na podstawie dokumentacji szkolnej)

b) do wsparcia psychologiczno – pedagogicznego: według wskazań/zaleceń psychologów, pedagogów, dyrektorów szkół

- uczeń powtarzający klasę – 1 pkt

- uczeń ze zdiagnozowanymi dysfunkcjami w sferze psychologiczno – pedagogicznej – 1 pkt (na podstawie opinii PPP)

- uczeń z rodzin dysfunkcyjnych – 1 pkt (na podstawie dokumentacji szkolnej)

c) do zajęć dydaktyczno – wyrównawczych: uczeń ze słabymi wynikami w nauce (3 i poniżej) lub deficytem z zakresu kompetencji kluczowych, tj. język angielski i/lub nauki matematyczno – przyrodnicze:

- uczeń powtarzający klasę – 1 pkt (na podstawie dokumentacji szkolnej)

- uczeń, który posiada takie wskazania w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego – 1 pkt (na podstawie orzeczenia)

- uczeń, który został wskazany przez nauczyciela po dokonanej diagnozie wstępnej – 1 pkt (na podstawie wskazania nauczyciela)

d) zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i właściwe postawy: uczeń ze wskazaniem specjalnych potrzeb edukacyjnych w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych z zakresu kompetencji matematycznych, naukowo – technicznych, społecznych, informatycznych, umiejętności uczenia się, inicjatywy, przedsiębiorczości i właściwych postaw: innowacyjność, kreatywność, praca zespołowa:

- uczeń przejawiający zaburzenia psychologiczne – 1 pkt (na podstawie opinii PPP)

- uczeń przejawiający zainteresowania w danym obszarze – 1 pkt (na podstawie ankiety wypełnianej przez uczniów)

- uczeń, który został wskazany przez nauczyciela po dokonanej diagnozie wstępnej – 1 pkt (na podstawie wskazania nauczyciela)

e) Zajęcia specjalne i indywidualne konsultacje: na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego:

- uczeń z opinią PPP – 1 pkt (na podstawie opinii PPP)

- uczeń powtarzający klasę – 1 pkt (na podstawie dokumentacji szkolnej)

- uczeń, który pochodzi z rodzin dysfunkcyjnych – 1 pkt (na podstawie dokumentacji szkolnej)

Do poszczególnych zajęć zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskają co najmniej 2 pkt

4. Kryteria formalne dla nauczycieli:

- status nauczyciela zatrudnionego w szkołach objętych wsparciem

- nauczyciel wyraża dobrowolną chęć uczestnictwa w projekcie

5. Dodatkowe kryteria dla nauczycieli:

- nauczyciel, który nie uczestniczył w ostatnim roku szkolnym w żadnej formie podwyższania kompetencji/kwalifikacji – 1 pkt.

 6. Kryteria formalne dla rodziców/opiekunów:

- status rodzica/opiekuna ucznia ZSS w Oławie lub ZPR-S w Oławie.

3. DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU:

A) Dla uczniów:

 1. Przewidziane formy wsparcia dla 77 uczniów ZSS w Oławie:

a)        Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze:

 • Zajęcia z języka angielskiego

b)       Zajęcia rozwijające kluczowe kompetencje uczniów:

 • Zajęcia z kompetencji cyfrowych z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrezni
 • Zajęcia kompetencji naukowo – tematycznych i kształtowanie postawy przedsiębiorczej

c)        Zajęcia specjalistyczne:

 • Zajęcia specjalne z umiejętnego czytania
 • Zajęcia specjalne socjoterapeutyczne
 • Zajęcia specjalne terapeutyczno – rehabilitacyjne
 • Indywidualne zajęcia specjalne korygujące wady postawy i zaburzenia koordynacji wzrokowo ruchowej w Sali integracji sensorycznej
 • Zajęcia logopedyczne
 • Indywidualne zajęcia z komunikacji wspomaganej i alternatywnej[1]
 • Indywidualne zajęcia Biofeedback

 

 1. Przewidziane formy wsparcia dla 16 nauczycieli ZSS w Oławie:

a)      Kursy specjalistyczne:

 • Kurs metodą ruchu rozwijającego II stopnia
 • Kurs – terapia behawioralna
 • Zastępowanie agresji metodą ART.
 • Kurs EEG Biofeedback II stopień
 • Szkolenie – Metoda dobrego startu I stopeń

b)       Studia podyplomowe:

 • Komunikacja alternatywna i wspomagana
 • Neurologopedia
 • Integracja sensoryczna

C)      Współpraca z rodzicami/opiekunami:

 • Indywidualne konsultacje dla rodziców/opiekunów i ich dzieci

 

W szkole utworzony zostanie również Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa), w którym realizowane będą zajęcia indywidualne oraz grupowe z doradztwa edukacyjno – zawodowego, indywidualne konsultacje z psychologiem i pedagogiem.

 

4. PLANOWANE EFEKTY:

Zwiększenie szans rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez udzielenie zindywidualizowanego wsparcia zgodnie z potrzebami i możliwościami (m.in. realizacja zajęć specjalistycznych, indywidualne konsultacje, zakup niezbędnego doposażenia i pomocy dydaktycznych). Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych uczniów poprzez realizację zajęć dodatkowych pozalekcyjnych z wykorzystaniem m.in.: innowacyjnych metod i form nauczania oraz sprzętu TIK i nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Zwiększenie atrakcyjności oferty szkół i zajęć poprzez wprowadzenie nowoczesnych narzędzi i pomocy dydaktycznych. Wzrost umiejętności, kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wykorzystanie TIK.

Proces rekrutacji przeprowadzany będzie w Zespole Szkół Specjalnych zaplanowano 2 rekrutacje:

w dniach 01-10.09.2017 r.  w godz.: 8 do 14 z możliwym wydłużeniem terminu.

W dniach: 1-10.09.2018.

Zachęcamy do udziału w Projekcie i skorzystania z szansy podniesienia swoich umiejętności, kompetencji i kwalifikacji!

Ogólna wartość projektu 1 056 073,20 w tym wartość dofinansowania UE wynosi 979 823,20zł

 

 [1] Dla uczniów, którzy nie komunikują się werbalnie

 

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W OŁAWIE

UL. IWASZKIEWICZA 9 a

55-2OO OŁAWA

TEL FAX 71 734 59 10

e-mail: zss_sekretariat@o2.pl

www.zssolawa.szkolnastrona.pl

 

Zapraszamy na nasz

 

Facebook

Aktualności