Zespół Szkół Specjalnych w Oławie

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 110883
 • Do końca roku: 13 dni
 • Do wakacji: 185 dni
Jesteś tutaj:
 1. Start

                                      

 

 

Program „Za życiem” – informacje:

 

W imieniu Powiatu Oławskiego Zespół Szkół Specjalnych w Oławie realizuje Program „Za Życiem” jako Powiatowy Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy.

Celem Powiatowego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego jest kompleksowe wsparcie dla rodzin dzieci niepełnosprawnych poprzez:

- udzielanie rodzicom specjalistycznych informacji dotyczących problemów rozwojowych dziecka,

- organizację potrzebnych dla dziecka i jego rodziny form pomocy (tj. fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i innych),

- wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy,

- prowadzenie akcji informacyjnych.

 

Zespół Szkół Specjalnych w Oławie zapewnia Uczestnikom Programu:

- konsultacje lekarskie,

- konsultacje i zajęcia ze specjalistami: fizjoterapeutą, psychologiem, pedagogiem, logopedą.

 

DLA KOGO?

Program „Za Życiem” realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Oławie kierowany jest do rodzin  z dziećmi, u których wykryto wady rozwojowe oraz rodzin dzieci z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 0 – 6 lat (do czasu podjęcia nauki szkolnej) ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

 

W ramach realizacji zajęć, dziecko może otrzymać maksymalnie 10 godzin zajęć/terapii miesięcznie.

 

GDZIE?

Zajęcia ze specjalistami prowadzone są w nowoczesnych, dobrze wyposażonych gabinetach  w Zespole Szkół Specjalnych w Oławie, ul. Iwaszkiewicza 9A, 55 – 200 Oława, Budynek Centrum Edukacyjno – Rewalidacyjnego.

 

DOKUMENTY:

Należy pobrać, wypełnić i złożyć w sekretariacie szkoły dokumenty:

1. Deklarację Uczestnictwa wraz z Załącznikami i Regulaminem

Ponadto należy dostarczyć oryginał lub kserokopię: Opinii o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka i/lub Orzeczenia o Niepełnosprawności i/lub Zaświadczenia Lekarskiego (zgodnego z Ustawą „Za życiem”).

INFORMACJE WAŻNE:

Informacje dotyczące Programu „Za Życiem” wraz z dokumentacją do pobrania znajdują się na stronie internetowej Szkoły:

http://www.zssolawa.szkolnastrona.pl/             zakładka „Program Za Życiem”

oraz:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1860/1     

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikaty-dotyczaceswiadczen-rodzinnych/informator-za-zyciem/       

 

Zapytania ofertowe  - Program „Za życiem” rok 2019:

 

                W ramach realizacji Rządowego Programu „Za życiem” obejmującego kompleksowe wsparcie rodzin, Zespół Szkół Specjalnych w Oławie w imieniu Powiatu Oławskiego został wyznaczony jako Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy w zakresie udzielania wsparcia rodzinom  dzieci niepełnosprawnych, od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do momentu podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

W związku z realizacją Programu, Zespół Szkół Specjalnych w Oławie zaprasza do zapoznania się i składania ofert na świadczenie usług:

- Konsultacji lekarskich,

- Fizjoterapii (w tym Integracji Sensorycznej),

- Logopedy,

- Psychologa,

- Pedagoga.

 

Zapraszamy po szczegóły naboru i zapytań ofertowych na realizację usług z Programu do zakładki „Program Za Życiem”.

 

Koordynator: Katarzyna Ślusarczyk

  

 

 

       Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki w partnerstwie z Powiatem Oławskim pn. „Nowoczesna edukacja”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Osi 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne.Projekt jest współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego,Zasięg terytorialny Projektu – województwo dolnośląskie, powiat oławski, gmina Oława.Okres realizacji projektu: od 01.09.2017 r. do 30.06.2019 r.

1. CEL PROJEKTU:

Wzrost u uczniów Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Oławie (24M), Gimnazjum Specjalnego nr 3 w Oławie (24M), Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Oławie (24M), Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 3 w Oławie (24M), Szkoły Podstawowej nr 1 w Oławie (19K/39M) i Gimnazjum nr 1 w Oławie (7K/12M) poziomu  kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez realizację zajęć dodatkowych, indywidualizację pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, doradztwo edukacyjno – zawodowe, doskonalenie umiejętności, kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych 40 nauczycieli (26K) oraz wyposażenie szkoły w niezbędne pomoce multimedialne i dydaktyczne w terminie 1.09.2017  - 30.06.2019 r.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

- wiek i miejsce zamieszkania: uczniowie Szkół Podstawowych w klasach  I- VII i uczniowie Gimnazjum w klasach II – III w wieku 13 – 18 lat, w roku szkolnym 2017/2018. Uczniowie i nauczyciele to osoby fizyczne mieszkające i/lub pracujące i/lub uczące się na terenie woj. dolnośląskiego w rozumieniu KC.

 

1. Kryteria formalne dla uczniów (kryteria obligatoryjne):

- status ucznia klasy II i III Gimnazjum z ZSS w Oławie;

- status ucznia klasy I – VII Szkoły Podstawowej z ZSS w Oławie

- uczeń w konsultacji z rodzicem/opiekunem wyraża dobrowolną chęć uczestnictwa w projekcie

 1. 1.     Dodatkowe kryteria dla uczniów:

a) do zajęć z doradztwa edukacyjno – zawodowego: uczeń gimnazjum i uczeń klas VII i VIII szkoły podstawowej:

- uczeń kończący proces kształcenia – 1 pkt (na podstawie dokumentacji szkolnej)

- uczeń, który został wskazany przez nauczyciela po dokonanej diagnozie wstępnej – 1 pkt

- uczeń ze średnią ocen co najwyżej 3,2 – 1 pkt (na podstawie dokumentacji szkolnej)

b) do wsparcia psychologiczno – pedagogicznego: według wskazań/zaleceń psychologów, pedagogów, dyrektorów szkół

- uczeń powtarzający klasę – 1 pkt

- uczeń ze zdiagnozowanymi dysfunkcjami w sferze psychologiczno – pedagogicznej – 1 pkt (na podstawie opinii PPP)

- uczeń z rodzin dysfunkcyjnych – 1 pkt (na podstawie dokumentacji szkolnej)

c) do zajęć dydaktyczno – wyrównawczych: uczeń ze słabymi wynikami w nauce (3 i poniżej) lub deficytem z zakresu kompetencji kluczowych, tj. język angielski i/lub nauki matematyczno – przyrodnicze:

- uczeń powtarzający klasę – 1 pkt (na podstawie dokumentacji szkolnej)

- uczeń, który posiada takie wskazania w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego – 1 pkt (na podstawie orzeczenia)

- uczeń, który został wskazany przez nauczyciela po dokonanej diagnozie wstępnej – 1 pkt (na podstawie wskazania nauczyciela)

d) zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i właściwe postawy: uczeń ze wskazaniem specjalnych potrzeb edukacyjnych w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych z zakresu kompetencji matematycznych, naukowo – technicznych, społecznych, informatycznych, umiejętności uczenia się, inicjatywy, przedsiębiorczości i właściwych postaw: innowacyjność, kreatywność, praca zespołowa:

- uczeń przejawiający zaburzenia psychologiczne – 1 pkt (na podstawie opinii PPP)

- uczeń przejawiający zainteresowania w danym obszarze – 1 pkt (na podstawie ankiety wypełnianej przez uczniów)

- uczeń, który został wskazany przez nauczyciela po dokonanej diagnozie wstępnej – 1 pkt (na podstawie wskazania nauczyciela)

e) Zajęcia specjalne i indywidualne konsultacje: na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego:

- uczeń z opinią PPP – 1 pkt (na podstawie opinii PPP)

- uczeń powtarzający klasę – 1 pkt (na podstawie dokumentacji szkolnej)

- uczeń, który pochodzi z rodzin dysfunkcyjnych – 1 pkt (na podstawie dokumentacji szkolnej)

Do poszczególnych zajęć zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskają co najmniej 2 pkt

4. Kryteria formalne dla nauczycieli:

- status nauczyciela zatrudnionego w szkołach objętych wsparciem

- nauczyciel wyraża dobrowolną chęć uczestnictwa w projekcie

5. Dodatkowe kryteria dla nauczycieli:

- nauczyciel, który nie uczestniczył w ostatnim roku szkolnym w żadnej formie podwyższania kompetencji/kwalifikacji – 1 pkt.

 6. Kryteria formalne dla rodziców/opiekunów:

- status rodzica/opiekuna ucznia ZSS w Oławie lub ZPR-S w Oławie.

3. DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU:

A) Dla uczniów:

 1. Przewidziane formy wsparcia dla 77 uczniów ZSS w Oławie:

a)        Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze:

 • Zajęcia z języka angielskiego

b)       Zajęcia rozwijające kluczowe kompetencje uczniów:

 • Zajęcia z kompetencji cyfrowych z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrezni
 • Zajęcia kompetencji naukowo – tematycznych i kształtowanie postawy przedsiębiorczej

c)        Zajęcia specjalistyczne:

 • Zajęcia specjalne z umiejętnego czytania
 • Zajęcia specjalne socjoterapeutyczne
 • Zajęcia specjalne terapeutyczno – rehabilitacyjne
 • Indywidualne zajęcia specjalne korygujące wady postawy i zaburzenia koordynacji wzrokowo ruchowej w Sali integracji sensorycznej
 • Zajęcia logopedyczne
 • Indywidualne zajęcia z komunikacji wspomaganej i alternatywnej[1]
 • Indywidualne zajęcia Biofeedback

 

 1. Przewidziane formy wsparcia dla 16 nauczycieli ZSS w Oławie:

a)      Kursy specjalistyczne:

 • Kurs metodą ruchu rozwijającego II stopnia
 • Kurs – terapia behawioralna
 • Zastępowanie agresji metodą ART.
 • Kurs EEG Biofeedback II stopień
 • Szkolenie – Metoda dobrego startu I stopeń

b)       Studia podyplomowe:

 • Komunikacja alternatywna i wspomagana
 • Neurologopedia
 • Integracja sensoryczna

C)      Współpraca z rodzicami/opiekunami:

 • Indywidualne konsultacje dla rodziców/opiekunów i ich dzieci

 

W szkole utworzony zostanie również Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa), w którym realizowane będą zajęcia indywidualne oraz grupowe z doradztwa edukacyjno – zawodowego, indywidualne konsultacje z psychologiem i pedagogiem.

 

4. PLANOWANE EFEKTY:

Zwiększenie szans rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez udzielenie zindywidualizowanego wsparcia zgodnie z potrzebami i możliwościami (m.in. realizacja zajęć specjalistycznych, indywidualne konsultacje, zakup niezbędnego doposażenia i pomocy dydaktycznych). Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych uczniów poprzez realizację zajęć dodatkowych pozalekcyjnych z wykorzystaniem m.in.: innowacyjnych metod i form nauczania oraz sprzętu TIK i nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Zwiększenie atrakcyjności oferty szkół i zajęć poprzez wprowadzenie nowoczesnych narzędzi i pomocy dydaktycznych. Wzrost umiejętności, kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wykorzystanie TIK.

Proces rekrutacji przeprowadzany będzie w Zespole Szkół Specjalnych zaplanowano 2 rekrutacje:

w dniach 01-10.09.2017 r.  w godz.: 8 do 14 z możliwym wydłużeniem terminu.

W dniach: 1-10.09.2018.

Zachęcamy do udziału w Projekcie i skorzystania z szansy podniesienia swoich umiejętności, kompetencji i kwalifikacji!

Ogólna wartość projektu 1 056 073,20 w tym wartość dofinansowania UE wynosi 979 823,20zł

 

 [1] Dla uczniów, którzy nie komunikują się werbalnie

 

Koordynator: p. Aleksandra Łuś

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W OŁAWIE

UL. IWASZKIEWICZA 9 a

55-2OO OŁAWA

TEL FAX 71 734 59 10

e-mail: sekretariat2@zssolawa.szkolnastrona.pl

www.zssolawa.szkolnastrona.pl

 

Zapraszamy na nasz

 

Facebook

Aktualności